REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLASY PIERWSZEJ ORAZ KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLASY PIERWSZEJ ORAZ
KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023

 

I. PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych dokonuje się na podstawie:

- WNIOSKU – w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego - w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole.

W naszej szkole  odbędzie się również rekrutacja dzieci  3, 4, 5, 6 letnich do oddziału przedszkolnego.

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wynikające z przepisów oświatowych):

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;objęcie kandydata pieczą zastępczą

4. Kryteria, o których mowa w punkcie 3, mają jednakową wartość.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w systemie stacjonarnym

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2.

Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym

5 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

3 pkt

Poświadcza dyrektor szkoły

4.

Kandydat zamieszkuje najbliżej szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

2 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata

 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami .

7. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Wypełnione wnioski i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.07.2022r.- 29.07.2022r. (wzór wniosku) (wzór oświadczenia)

II. PRZYJĘCIE  DO KLASY PIERWSZEJ

Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

1. WNIOSKU – kandydat spoza obwodu szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.) 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły

3 pkt

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

2.

Rodzic(e)/ prawny(i) opiekun(owie) kandydata pracują w szkole

2 pkt

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole

1 pkt

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Wypełnione wnioski i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.07.2022r.-29.03.2022r. (wzór wniosku) i (wzór oświadczenia) 

Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, składając w sekretariacie szkoły oświadczenie (wzór oświadczenia woli do oddziału przedszkolnego), (wzór oświadczenia woli do klasy 1) w dniach 09.08.2022r. – 12.08.2022r.  Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji.

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

Przyjęcia do klasy czwartej sportowej dokonuje się na podstawie:

- WNIOSKU – w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego. Wypełnione wnioski i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.07.2022r.- 29.07.2022r. (wzór wniosku).

Dnia 02.08.2022 r. odbędzie się test sprawności fizycznej.

Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia kandydata do klasy czwartej sportowej, składając w sekretariacie szkoły oświadczenie (wzór oświadczenia woli do klasy czwartej sportowej), w dniach 09.08.2022r. – 12.08.2022r.  Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji.